Nhớ

Ngồi buồn nhớ chuyện ngày xưa,

Khi con mới được Chúa vừa sinh ra.
Mẹ Cha không ngớt lời ca,
Vì được Đức Mẹ Chúa Cha thương tình.
Sinh con cô độc một mình
Bây giờ hủ hỷ có tình Mẹ Cha.
Dâng lên Thiên Chúa Ngôi Ba
Để Người thánh hóa biết Cha trên trời.
***
Vinh danh Thiên Chúa muôn đời,
Luôn luôn ghi khắc ơn Người thương ban.
Xác hồn Mẹ giữ vẹn toàn,
Con xin quyết chí hoàn toàn dâng Cha.
Trời cao, biển rộng bao la,
Con luôn trông cậy Đức Bà ủi an.
Dù cho đói khổ lầm than,
Con xin nép bóng hoàn toàn trong Cha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *